על כן מוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1.מבוא ופרשנות

1.1המבוא לתנאים כלליים אלו והצעת המחיר אשר ניתנה ללקוח (״הצעת המחיר״) מהווים חלק בלתי נפרד מהם.

1.2מילים וביטויים שלא הוגדרו בתנאים כלליים אלו, תהא להם המשמעות הנתונה להם בהצעת המחיר.

1.3כותרות הסעיפים נועדו אך ורק לנוחיות הצדדים, ולא ישמשו לפרשנות תוכנם של תנאים כלליים אלו.

1.4אלא אם נאמר במפורש אחרת בתנאים כלליים אלו, תהיה למונחים המפורטים להלן

המשמעות כדלהלן:

1.4.1״הזמנת השירות״ - הזמנת הלקוח לשירות, לרבות תיאור חבילת השירות באתר האינטרנט של החברה;

1.4.2״תוכנית״ - שירות המוצע ע״י החברה אשר יכול ויכלול מספר מסלולים;

1.4.3״מסלול״ - שירות המוצע לתקופת התחייבות כמספר החודשים בתוכנית. בדרך כלל יכללו המסלולים את התקופות הבאות: 6 חודשים, 12 חודשים, 18 חודשים, 24 חודשים, 36 חודשים;

1.4.4״דמי מנוי״ - התשלום הנקוב במסלול/הזמנה שיחויב בו הלקוח עבור חודש או חלק ממנו;

1.4.5״דמי ביטול״ - הסכם בו יחויב הלקוח בגין התנתקות לפני תום תקופת ההתחייבות הנקובה במסלול, למעט במסלול של חודש אחד אשר לגביו לא יחולו דמי ביטול כלשהן.

1.4.6"ציוד הקצה" - הציוד הנמכר ללקוח, כמפורט בהצעת המחיר;

1.4.7״שעות עבודה״ או ״יום עסקים״ - ימים א-ה׳ (לא כולל ימי שבתון, שבתות, חגים ומועדים): משעה 08:00 ועד שעה 17:00; בערבי חג: משעה 08:00 ועד שעה 13:00;

1.4.8״תמיכה מרחוק״ - תמיכה בפעילות הפונקציונאלית של ציוד הקצה באמצעות הטלפון ו/או באמצעות התחברות מרחוק, מענה לשאלות לגבי יכולות ציוד הקצה ואופן פעולתו, והנחיה לגבי הפעלת ציוד הקצה ואופן השימוש בו;

1.4.9"תקלה משביתה" - תקלה הגורמת להשבתת כלל ציוד הקצה ו/או חלק ניכר ממנו;

1.4.10״תקלה רגילה" - תקלה שאינה מגיעה לחומרתה של תקלה משביתה.

2.ההסכם

2.1תנאים כלליים אלה ("התנאים"), יחד עם הזמנת השירות, מהווים הסכם שבין הלקוח לחברה ("ההסכם").

2.2במקרה בו נקבעו תנאים בהזמנת השירות השונים מאלה המפורטים להלן בתנאים כלליים אלו יחולו התנאים הקבועים בהזמנת השירות.

2.3ההסכם, כאמור, הינו ההסכם המחייב היחיד שבין הצדדים. החברה אינה מחויבת לכל הצהרה או מצג שאינה כלולה בהסכם זה, אלא אם כן נעשו על ידי החברה בכתב בהודעה ללקוח לאחר תחילת הסכם זה.

2.4החברה רשאית לשנות את הוראות ההסכם, כולן או חלקן, באופן שתוקף השינוי יהיה במועד חידוש תקופת ההסכם כמפורט בסעיף 14 להלן. במקרה של שינוי נסיבות שאינו בשליטת החברה, שיחייב שינוי מהותי בתנאי ההסכם, רשאית החברה לשנות את ההסכם באופן שתחולת השינוי תהיה מיידית.

במקרה כזה, רשאי הלקוח להודיע על ביטול ההסכם באופן מידי וללא הודעה מוקדמת, למעט במקרה בו נדרש השינוי בעקבות שינוי הדין הקיים. הלקוח אינו רשאי להכניס בהסכם זה שינוי, תיקון, השמטה או מחיקה כלשהם, אלא אם ניתנה לכך הסכמה בכתב מאת החברה.

2.5הלקוח מצהיר כי יש לו הסמכות והזכות להתקשר בהסכם זה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מצהיר הלקוח כי אין בדין ו/או בחוזה ו/או במסמכי התאגדות מניעה כלשהי מהתקשרותו בהסכם זה. במקרה של לקוח שהוא יחיד, הלקוח מצהיר כי הוא בגיר.

3.השירות

3.1החברה תספק ללקוח את השירות שהזמין, כפי שהוא מתואר בהזמנת השירות.

3.2במקרה שהלקוח חרג מהיקף השירות כפי שהוגדר בהזמנת השירות, לעניין תעבורת הנתונים, נפח הזיכרון, או כל מגבלה אחרת כפי שנקבעה בהזמנת השירות, רשאית החברה לחייב את הלקוח בתשלום לפי התעריפים המקובלים אצלה במועד ביצוע החריגה, או להודיע ללקוח על ביטול החוזה.

3.3לחברה שיקול דעת מוחלט לבחור בציוד המתאים לשם אספקת השירותים ללקוח, מתוך הציוד הנמצא אצלה או ציוד אחר שתרכוש לשם כך. השירות ללקוח יינתן על ידי החברה במחשבים שמיקומם בישראל או בכל מדינה אחרת לפי שיקול דעתה המוחלט של החברה.

3.4אספקת השירות מותנית במילוי כל התחייבויות הלקוח על פי ההסכם. מבלי לגרוע מכלליות האמור, אספקת השירות מותנית בתשלום מראש של דמי השירות עבור תקופת השירות. לא בוצע תשלום מראש, במועד הזמנת הישרות או במועד חידוש השירות, רשאית החברה להפסיק באופן מיידי את השירות ללקוח.

3.5למען הסר ספק יובהר כי הלקוח אינו זכאי לתמיכה במשרדי הלקוח ו/או לתמיכה טלפונית. השירותים הנמכרים על ידי החברה נמכרים באמצעות רשת תקשורת (רשת האינטרנט), ממומשים וניתנים לשימוש אך ורק באמצעות רשת זו. תמיכה טכנית לעניין גישה לשירותים אלה, תיתנן באמצעות מוקד השירות כמפורט להלן ובהזמנת השירות.

4.תמיכה טכנית שרות לקוחות

4.1החברה מספקת שירותי תמיכה טכנית במהלך עסקים רגיל במתכונת של 24 שעות ביום 7 ימים בשבוע (364 ימים בשנה למעט יום כיפור).

4.2שירותי התמיכה הניתנים כוללים טיפול בבעיות הקשורות להתחברות לרשת האינטרנט לגלישה באינטרנט ובבעיות טכניות הקשורות למוצרים אחרים שרכש הלקוח במסגרת הזמנתו.

4.3שירותי התמיכה הטכנית יינתנו אך ורק כאשר התקלה חלה בשירות הניתן על-ידי החברה ו/או באחריותה.

4.4הלקוח יכול לפנות אל החברה בכל עניין הקשור בהסכם זה או בשירותי החברה, בפנייה בכתב אל החברה במשרדיה: מעגל השלום 3 ראשל"צ, בטלפון: _ 072-2555506 בפקס: 03-631-3093 בדואר אלקטרוני:  support@matter-of-time.co.il <mailto:support@matter-of-time.co.il>, באמצעות אתר האינטרנט של החברה שכתובתו: <http://www.matter-of-time.co.il/>_. החברה תודיע על שינוי בכתובתה ובדרכי ההתקשרות.

4.5קווי התשתית המשמשים לצורך מתן השירותים, יישום האפליקציה, אביזרים, ציוד קצה וציוד אחר - הנמצאים ברשת הלקוח אינם נכללים במסגרת השרות ו/או האחריות הניתנים על ידי החברה אלא אם נרכשו מאת החברה ותחת תנאי האחריות והתמיכה בהם נרכשו.

4.6קריאת שירות לאתר - במידה ונדרש טכנאי החברה להגיע אל אתר הלקוח לשם טיפול בתקלה ישלם הלקוח את דמי הטיפול הנדרשים בהתאם למחירון החברה.

5.חשבונות ותשלומים

5.1המחיר עבור השירותים המסופקים על ידי החברה מתפרסם באתר החברה ומתעדכן מעת לעת. התעריף שיחול על מתן השירות ללקוח יהיה התעריף הנקוב בהזמנת השירות. עם חידוש תקופת השירות, יחול התעריף שפרסמה החברה, שיהיה בתוקף באותו מועד.

5.2למען הסר ספק, בתכניות הכוללות תשלום חודשי קבוע, יחויב הלקוח בתשלום הקבוע בין אם היה מנוי לחודש שלם או לחלק ממנו וכן בין אם השתמש בפועל בשירותים ובין אם לאו.

5.3התשלום עבור השירות יבוצע באמצעות חיוב מראש של אמצעי התשלום שפרטיו נמסרו בהזמנת השירות. התשלום עבור תקופת השירות הראשונית יבוצע במועד הזמנת השירות. תשלום עבור חידוש תקופת השירות יבוצע מראש, באמצעות אותו אמצעי התשלום, אלא אם כן יודיע הלקוח לחברה על שינוי פרטי אמצעי התשלום שהוא מבקש לחייב.

5.4תשלום עבור שימוש החורג בהיקף המפורט בהזמנת השירות יתבצע בסוף כל חודש קלנדרי, בהתאם לתעריפי החברה ועל פי היקף השימוש החורג לפי רישומי החברה.

5.5בסמוך לאחר חיוב אמצעי התשלום, תשלח החברה חשבון ללקוח, שבו יפורט סכום החיוב, ובמקרה של תשלום נוסף עבור שימוש החורג מהיקף ההזמנה, יפורט גם היקף החריגה. החשבון ישלח לכתובת הדואר האלקטרוני שסיפק הלקוח לחברה, הלקוח יעדכן כתובת דואר זו ככל שיחול בה שינוי.

5.6מבלי לגרוע מכל סעד אחר שהחברה זכאית לו, ומבלי לגרוע מסמכותה של החברה להפסיק את מתן השירות, הרי כל תשלום אשר לא ישולם במועדו, ישא ריבית פיגורים והוצאות גביה החל במועד שבו היה אמור להתקבל ועד למועד התשלום בפועל. לעניין זה, ריבית פיגורים היא ריבית הפיגורים המתפרסמת על ידי החשב הכללי של משרד האוצר, הוצאות גביה בשיעור של 10% מסכום הפיגור ולא יפחתו מהסך של 20 ש"ח בגין כל חשבון שבפיגור.

6.בירור חשבונות

6.1הלקוח רשאי לפנות לחברה בכתב, בדרכי ההתקשרות המפורטות בתחתית הסכם זה, לצורך בירור והבהרת החשבון שקיבל.

6.2הלקוח רשאי לערער בכתב על נכונות חשבון שנשלח אליו, בתוך 45 יום מיום קבלת החשבון בידיו. ערעור על נכונות החשבון אינו מעכב את התשלום. במקרה שערעור יימצא מוצדק, תשיב החברה ללקוח את התשלום העודף.

6.3הלקוח מסכים כי הרשומות של החברה בדבר צריכת השירותים על ידיו יהוו ראיה מכרעת לעניין התשלום עבור אותם שירותים.

7.קניין רוחני

7.1במסגרת השירות שמספקת החברה ללקוח, עושה החברה שימוש במערכות מחשב, בתוכנות מחשב, ובידע טכנולוגי, המוגנים בזכויות קניין רוחני, כגון זכות יוצרים, פטנטים, וסודות מסחר ("קניין רוחני מוגן") הלקוח מקבל זכות שימוש בקניין הרוחני המוגן בהיקף הדרוש לצורך קבלת השירות, אך אינו מקבל כל זכות בקניין הרוחני של החברה, ואסור לו לעשות בעצמו, או להרשות לאחרים, לעשות כל שימוש בקניין הרוחני המוגן של החברה החורג ממטרת קבלת השירות.

7.2שם החברה, סימני מסחר שלה, רשומים ושאינם רשומים, וכן שמות וסימנים של מוצרים ושירותים שהחברה מספקת, הם רכושה של החברה. בכפוף להוראות כל דין, הלקוח אינו רשאי לעשות ברכוש האמור כל שימוש ללא רשותה של החברה בכתב ומראש.

7.3כל הזכויות בתכנים שמעלה הלקוח למחשבי החברה, נותרות בידי הלקוח. הלקוח נותן לחברה הרשאה לעשות בתוכן כל פעולה הדרושה לשם מתן השירות, לרבות העתקה לצורך גיבוי, הטמנה (caching), וכל פעולה אחרת שתהיה נחוצה לפי שיקול דעתה של החברה.

7.4כל תגובה, הצעה, שאלה, נתון, רעיון, או כיוצא באלה, שימסור הלקוח לחברה בהתייחס לשירותים שהחברה מספקת, הרי מסירתו לא תחשב לסודית, והחברה רשאית לעשות במידע כאמור כל שימוש שתמצא לנכון ולכל מטרה, לרבות פרסומו.

7.5החברה היא הבעלים של כל המספרים וכתובות האינטרנט (מספר IP) שהיא מעמידה לרשות הלקוח בתקופת השירות. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, לשנות ולהחליף מספרים וכתובות אלה.

7.6[https://matter-of-time.net]

8.התנהגות הלקוח ברשת

8.1הלקוח מתחייב להשתמש בשירותי המחשוב הניתנים לו באופן חוקי בלבד, ובהתאם להוראות כל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, ובכפוף להוראות כל דין, הלקוח מצהיר ומתחייב כי לא יעשה שימוש בשירותי החברה לצורך אף אחד מאלה:

8.1.1התחזות, גניבת זהות, או מרמה אחרת כלשהי;

8.1.2ביצוע האזנת סתר או פגיעה בפרטיות;

8.1.3פגיעה בשמו הטוב של אדם בניגוד לחוק איסור לשון הרע;

8.1.4פעולה המפירה התחייבות אחרת על פי כל דין או על פי הסכם.

8.2בכפוף לכל דין, הלקוח מתחייב לפקח על התכנים המועלים לשירותי החברה במסגרת השירות הניתן לו, על ידי עובדיו או כל אדם אחר מטעמו, ולשאת במלוא האחריות על פי כל דין לתכנים אלה. יובהר כי החברה אינה מקיימת פיקוח כלשהו על התכנים שמעלה הלקוח.

8.3במקרה של חשש להפרת הוראות אלה על ידי הלקוח, בעקבות תלונה של אדם אחר או מיוזמתה של החברה, החברה תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק באופן מידי את שירות הניתן ללקוח.

9.שיפוי

הלקוח מתחייב לשפות את החברה על כל נזק שייגרם לה, לרבות כל טענה או תביעה של צד ג', בישראל או מחוץ לישראל, ולרבות הוצאות משפטיות מלאות, בקשר לפעולות הלקוח ו/או לשימוש של הלקוח במשאבי המחשוב של החברה.

10.פרטיות

10.1החברה לא תגלה לאדם אחר את שמו ו/או מענו ו/או פרטי זיהוי אחרים של הלקוח, אלא במקרים אלה:

10.1.1הלקוח נתן הסכמתו לכך;

10.1.2לצורך קיום הוראה של גורם מוסמך על פי דין או על פי צו שיפוטי;

10.1.3לצורך גביית כספים המגיעים לחברה מהלקוח, ובלבד שהמידע דרוש לשם גביית הכספים;

10.1.4במקרה שהלקוח יפר את כללי ההתנהגות המפורטים לעיל.

10.2החברה מתחייבת לשמור בסודיות כל תוכן שיעלה הלקוח למחשבי החברה, תוכן זה לא תגלה החברה לאדם אחר כלשהו, אלא אם במקרים אלה:

10.2.1על פי בקשתו המפורשת של הלקוח;

10.2.2לצורך אספקת השירות על פי הזמנת השירות;

10.2.3לצורך קיום הוראה של גורם מוסמך על פי דין או על פי צו שיפוטי.

10.3הלקוח מסכים ליצירת עותק מכל מסמך, מכתב, תשדורת, קובץ, שיחה, וכל מידע אחר שהלקוח ביצע או שמר על מחשבי החברה, וזאת לצורך גיבוי ו/או לצורך בקרה ושמירה על תקינות המערכת.

10.4הלקוח מסכים לקבל דואר פרסומי מהחברה, לרבות דואר אלקטרוני. הלקוח רשאי לבקש שלא לקבל דואר פרסומי כאמור לעיל, ובקשה כזו תירשם ותיושם על ידי החברה ככל שיהיה ניתן.

11.הגבלת אחריות החברה

החברה עושה כל מאמץ לספק ללקוח שירות באיכות גבוהה, תוך הקפדה על הסטנדרטים הגבוהים ביותר של אמינות. עם זאת, בשים לב לאופי השירות, מוסכם בין הצדדים במפורש כלהלן:

11.1השירותים שמספקת החברה עלולים מעצם טבעם להיות נתונים להפסקות ו/או הפרעות ו/או תקלות טכניות שונות, לרבות תקלות בתוכנה, בחומרה, בקווי תקשורת, או בתשתית הפיזית של החברה לרבות הפרעות/הפסקות זמניות או קבועות כמובא להלן בהסכם. החברה נוקטת בכל האמצעים הסבירים והמקובלים לאספקה של השירותים ברמה גבוהה, אולם אינה יכולה להבטיח לספק את השירותים באופן רציף וללא תקלות.

11.2השירותים מוענקים כפי שהם (as is) וללא כל מצג שהוא ביחס לטיבם ו/או לאיכותם ו/או להתאמתם לצרכי הלקוח או לשימוש מסוים.

11.3הלקוח מצהיר כי ידוע לו כי רשת האינטרנט והמידע המועבר בה אינם בשליטת החברה והחברה אינה נותנת כל מצג ביחס לרשת האינטרנט, או ביחס לכל פעולת תקשורת המבוצעת באמצעותה או שירותים המסופקים באמצעותה.

11.4מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה אינה אחראית לאבטחת מידע (למרות השימוש שעושה החברה באמצעים כדוגמת firewall), להגנה או לגיבוי הנתונים שנשמרו במחשבי החברה על ידי הלקוח או עבורו, לרבות עקב חדירה של גורם בלתי מורשה לתחומו של הלקוח במחשבי החברה, ולרבות השחתה, חשיפה, או מחיקה של נתונים.

11.5החברה מקיימת גיבוי יומי של המערכת לצרכיה בלבד. גיבוי שמבצעת החברה אינו מיועד לשימוש על ידי הלקוח. שירותי גיבוי של מידע הלקוח כלולים כחלק מחבילת השירות במקרים שבהם הדבר מפורט בהזמנת השירות, או ניתנים לרכישה בנפרד.

11.6בשים לב לאופי השירות הניתן על ידי החברה, ובכפוף לאמור בסעיף 11.9 להלן, על החברה לא חלה אחריות מכל סוג שהוא על טיב השירותים נושא הסכם זה או איכותם.

11.7מתוך הבנה של המיגבלות הקיימות, הלקוח מתחייב:

11.7.1לערוך גיבוי של הנתונים השייכים לו, לרבות נתוני התקשרות עם צדדים שלישיים, וזאת בכל דרך שימצא לנכון, מחוץ למחשבי החברה;

11.7.2לשמור בסודיות את אמצעי הזיהוי והסיסמאות המשמשים אותו לכניסה לתחום המוקצה לו במחשבי החברה, ולפקח על עובדיו או כל אדם אחר מטעמו העושה שימוש באמצעי הזיהוי והסיסמאות;

11.7.3לערוך פוליסת ביטוח עסק, ככל שהדבר נדרש, אשר תכלול ביטוח אובדן תוצאתי המבטח רווח גולמי של הלקוח. הביטוח יכלול תנאי מפורש לפיו מוותר המבטח על זכות תחלוף (שיבוב) כלפי החברה.

11.8בשים לב לכל האמור לעיל, הצדדים מסכימים כי החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם ללקוח במקרה של תקלה כלשהי או הפסקה כלשהי בשירות שיקבל, לרבות אבדן מידע מכל סוג, עיכוב במשלוח מידע או קבלת מידע, הגעת מידע שלא ליעדו או שיבוש במידע.

11.9החבות היחידה של החברה במקרה כאמור לעיל, תהיה השבת החלק היחסי של התשלום של הלקוח, עבור התקופה שבה לא קיבל את השירות שעליו הוסכם.

למען הסר ספק, השבת החלק היחסי של תשלומי הלקוח היא הסעד הכספי היחיד לו יהא זכאי הלקוח, ותהווה סילוק סופי ומוחלט של כל טענה של הלקוח בקשר להפסקה או תקלה כלשהי בשירות שקיבל. התקופה לעניין סעיף זה תימדד בימים מלאים (לפי שעות, יום מהווה 24 שעות) של הפסקת השרות. חלק יום קטן מאחד לא יבוא במניין הימים.

11.10כדי לאפשר לחברה לטפל בצורה יעילה ואפקטיבית בתקלות, על הלקוח לדווח לחברה במהירות האפשרית על כל תקלה כאמור, השבת החלק היחסי של תשלומי הלקוח תהיה בשים לב למועד ההודעה על התקלה.

11.11בשום מקרה לא תהא החברה אחראית על פעולות של הלקוח שגרמו נזק ללקוח עצמו, ללקוחותיו, או לצד שלישי כלשהו, ומלוא האחריות על פעילות הלקוח תהא מוטלת על הלקוח בלבד.

12.הפסקה זמנית של השירות ביוזמת החברה

החברה רשאית להפסיק באופן מיידי את השירותים הניתנים ללקוח, כולם או מקצתם, באופן זמני ולפרק זמן מינימלי במידת האפשר, תוך הודעה ללקוח ככל שהדבר ניתן בנסיבות העניין, אם הדבר דרוש לצורך תפעולה, תחזוקתה או הרחבתה של חוות השרתים של החברה, או מטעמים טכנולוגיים אחרים לפי שיקול דעת החברה.

 

13.הפסקה זמנית או קבועה של השירות עקב גורם שאינו בשליטת החברה

החברה רשאית להפסיק באופן מידי את השירותים הניתנים ללקוח, כולם או מקצתם, באופן זמני או קבוע, אם הדבר יהיה מחמת כוח עליון שאינו בשליטת החברה, כדוגמת שריפה, הצפה, סכסוך עבודה, תאונה, מלחמה או פעולת טרור, או כיוצא באלה, או על פי הוראה של רשות מוסמכת. הוראות אלה אינן גורעות מזכות החברה לבטל את החוזה מעיקרו, כמפורט להלן.

 

14.תקופת ההסכם וחידושו

14.1תקופת ההסכם תהיה תקופת המסלול אליה הצטרף הלקוח על פי הזמנת השירות, והתקופות הנוספות שיתווספו אליה בהתאם להוראות שלהלן.

14.2בתום תקופת המסלול, ההסכם יוארך באופן אוטומטי, לתקופות של חודש אחד בכל פעם, אלא אם החליט הלקוח על הפסקת השירות מיוזמתו וביצע זאת במערכות החברה, או הודיע לחברה בכתב על כך וזו תיכנס לתוקף בתוך 3 ימי עסקים.

15.ביטול ההסכם ו/או הפסקת השירות בידי החברה

15.1החברה רשאית להפסיק באופן מיידי את השירותים הניתנים ללקוח, כולם או מקצתם, ו/או לבטל את ההסכם עם הלקוח, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן :

15.1.1הלקוח לא שילם לחברה תשלום שהוא חב בו בעד השירותים שהוא מקבל מהחברה;

15.1.2הלקוח לא מסר פרטי זיהוי נכונים;

15.1.3הלקוח הפר תנאי מהותי בהסכם;

15.1.4החברה סבורה, לפי שיקול דעתה, כי נעשה שימוש לרעה בשירות הניתן ללקוח, באופן שעלול לגרום נזק לציבור ו/או לחברה ו/או ללקוחותיה;

15.1.5הלקוח הפסיק את פעילותו העסקית, או שנפתחו נגדו הליכי כינוס נכסים או מימוש שעבוד או שהוטל עיקול על זכויותיו בחברה;

15.1.6קיימת מגבלה חוקית על המשך מתן השירות;

15.1.7במקרה של תקיפה של הלקוח על ידי צד שלישי, אשר החברה סבורה לפי שיקול דעתה כי עלולה לגרום נזק למחשבי החברה או ללקוחותיה. במקרה כזה הפסקת השירות תהיה לפרק זמן מינימלי עד להסרת החשש כאמור;

15.2החברה רשאית, אך לא חייבת, להודיע ללקוח על ביטול ההסכם. עם ביטול ההסכם תישלל הגישה של הלקוח למשאבי המחשוב של החברה. לאחר 7 ימי עבודה, יימחק כל התוכן של הלקוח ממחשבי החברה.

16. ביטול ההסכם ו/או הפסקת השירות בידי הלקוח

16.1הלקוח רשאי להפסיק באופן מיידי את קבלת השירותים מהחברה, כולם או מקצתם, ו/או לבטל את ההסכם עם החברה, לפי שיקול דעתו המוחלט וללא צורך במתן הסבר, וזאת בדרך של הודעה לחברה.

16.2אין בהפסקות קבלת השירותים כאמור כדי לגרוע מחובתו של הלקוח לתשלום יתרת החוב ותשלום דמי הביטול עד לתום תקופת השירות.

17.תוצאות ביטול ההסכם ו/או סיום השרות

עם סיום ההסכם/השירות או ביטולו או הפסקתו על ידי אחד הצדדים, מכל סיבה שהיא, יחולו הכללים הבאים:

17.1במקרה בו בחר הלקוח מסלול הכולל התחייבות לתקופה העולה על חודש אחד, יחויב הלקוח בדמי ביטול בשיעור של 8% מהתשלומים שנותרו עד לסיום המסלול.

17.2במקרה בו רכש הלקוח ציוד כלשהו במסגרת השירות ישלם את יתרת החוב בתשלום חד פעמי שיבוצע מיד עם ביטול העסקה.

17.3כל השירותים הניתנים ללקוח יופסקו ועל הלקוח לדאוג להעברת נתוניו אליו כמו גם להודעה לאחרים על השינוי הנובע מכך לרבות שינוי בכתובת הדואר האלקטרוני שלו, כתובת IP וכל שינוי אחר.

17.4על אף אחד מהצדדים לא יחולו חובות כלפי הצד השני אלא במידה שהדבר נקבע במפורש בהסכם זה.

17.5מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי החברה אינה מחויבת (אף שהיא רשאית) לשמור נתונים של הלקוח לאחר ביטול ההסכם ו/או סיום השרות.

18.כללי

18.1החברה רשאית להעביר את זכויותיה ו/או את חובותיה על פי ההסכם לידי אדם אחר, לפי שיקול דעתה המוחלט.

18.2הלקוח אינו רשאי להעביר את הזכויות והחובות על פי הסכם זה אלא בהסכמת החברה בכתב ומראש.

18.3אם הוראה כלשהי בהסכם זה תימצא על ידי ערכאה מוסמכת כבלתי ניתנת לאכיפה, כל יתר הוראות ההסכם ימשיכו לחול ולחייב את הצדדים.

18.4למען הסר ספק, יובהר כי הוראות הסכם זה אינן יוצרות בין הלקוח לבין החברה יחסים משפטיים מסוג שותפות, נאמנות, שליחות, שמירה, או יחסי עבודה. התפקיד היחיד של החברה כלפי הלקוח הוא לספק שירותי מחשוב כמפורט בהסכם זה.

18.5הימנעות החברה מלאכוף את חובות הלקוח לפי ההסכם, כולן או מקצתן, לא תיחשב כוויתור על קיום החובות כאמור, והיא לא תמנע מהחברה לתבוע בגין הפרת החובות במועד מאוחר יותר או בגין הפרה אחרת.

19.הוראות מיוחדות בעניין הדין החל וסמכות שיפוט

19.1בכל תביעה הקשורה להסכם זה או נובעת ממנו, ו/או לשירותים שניתנו לפי ההסכם ו/או לתשלומים הקשורים להסכם, תהיה סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית לבית המשפט המוסמך בישראל בלבד.

19.2הדין החל על הסכם זה, לרבות על דרך ביצועו ועל פירוש הוראותיו, הוא הדין של מדינת ישראל בלבד, וזאת למעט הוראות בעניין ברירת דין.

19.3מוסכם כי תקופת ההתיישנות להגשת תביעה הקשורה להסכם זה או נובעת ממנו, ו/או לשירותים שניתנו לפי ההסכם ו/או לתשלומים הקשורים להסכם, תהיה שנה אחת מעת קיום המעשה או המחדל נושא התביעה.